COVID-19 en waarom u nu uw commerciële contracten moet nakijken

De wereldwijde uitbraak van het Covid-19 virus heeft een ongeziene economische en operationele impact. U zal genoodzaakt zijn om uw liquiditeitspositie zo veel mogelijk te proberen handhaven. Ook gaat u onvermijdelijk worden aangesproken door klanten, leveranciers en andere contractspartijen over de overmachtsclausules in uw commerciële contracten.

Wij raden u dan ook aan om nu uw supply chain contracten grondig te analyseren en proactief met uw leveranciers en klanten in overleg te treden. Leveranciers in bepaalde sectoren worden minder hard getroffen door deze crisis en kunnen misschien bereid zijn om een betalings- of leveringsuitstel toe te staan. Het is nu ook meer dan ooit aangewezen om stipt toe te zien op betalingen door uw klanten en te bekijken in welke mate er prioriteit kan gegeven worden aan klanten die bereid zijn onmiddellijk te betalen. U zou tevens moeten verifiëren welke mogelijkheden u heeft wanneer betaling uitblijft, gaande van interesten voor laattijdige betalingen,  eigendomsvoorbehoud tot een eventuele beëindiging van de commerciële relatie. Voorzichtigheid is uiteraard geboden niet enkel om claims te vermijden maar ook om de commerciële relatie niet te schaden. Wijzigingen (al dan niet tijdelijk) die u zou overeenkomen met klanten en leveranciers moeten zorgvuldig gedocumenteerd worden, idealiter in een addendum bij een bestaande overeenkomst.

In een Belgische context is het niet ongebruikelijk om overmachtsclausules op te nemen in commerciële contracten. Het is dan ook belangrijk dat u goed op de hoogte bent of u zelf dan wel uw leverancier of klant beroep kan doen op een overmachtsclausule. Op die manier kan u een inschatting maken niet enkel van de operationele maar ook van de financiële impact hiervan op uw onderneming. De reikwijdte en de gevolgen van het inroepen van dergelijke clausules zijn afhankelijk van de precieze bewoordingen en vereisen dus een case-by-case analyse. Zo kan een overmachtsclausule bijvoorbeeld bepalen dat slechts een limitatieve lijst van omstandigheden – waarbij een pan-epidemie mogelijk niet voorzien wordt – als overmacht kwalificeert. Ook de gevolgen kunnen verschillend zijn van clausule tot clausule en bepalend zijn voor wie het financiële risico van de overmachtssituatie draagt. Last but not least, bepaalde overmachtsclausules voorzien een strikte procedure inzake kennisgeving, waarbij de omstandigheden die aanleiding geven tot de overmachtssituatie maar ook de maatregelen die reeds genomen werden om de gevolgen te minimaliseren, beschreven moeten worden. Bij het niet-naleven van deze procedure, kan uw recht vervallen om beroep te doen op de overmachtsclausule.

Tenslotte, indien uw liquiditeitspositie toch onder zware druk komt te staan en u bijkomende financiering nodig heeft, of u misschien zelfs vreest dat uw bank uw kredieten zou schorsen of  beëindigen, zal u tijdig in overleg moeten treden met uw bank. De resultaten van bovenstaande oefening, samen met een grondige analyse van mogelijke kosten besparende maatregelen, zal u ongetwijfeld helpen in moeilijke discussies met uw bank.

Four & Five blijft bereikbaar om u bij te staan.

Bij vragen, neem contact op met Tessa Gijbels van ons Corporate Commercial Team of met uw gebruikelijke contactpersoon bij Four & Five.