Betalingsachterstand in B2C relaties

Op 1 september 2023 trad het nieuwe boek XIX van het Wetboek van Economisch Recht (het “WER”) inzake “Schulden van de consument” in werking. Boek XIX WER bevat een nieuwe regeling die van toepassing is op iedere betalingsachterstand van een consument ten aanzien van een onderneming. We lichten hieronder graag de belangrijkste nieuwigheden toe.

Een eerste (kosteloze) betalingsherinnering en een wettelijke wachtperiode van veertien kalenderdagen

Volgens de nieuwe regeling moet een onderneming een consument eerst een kosteloze betalingsherinnering versturen en een wachtperiode van ten minste veertien kalenderdagen doorlopen vooraleer zij zich op een schadebeding kan beroepen (en de contractueel bedongen verwijlinteresten en forfaitaire schadevergoeding aan de consument kan aanrekenen).

De wachtperiode gaat in op de derde werkdag na verzending van de betalingsherinnering. Indien de onderneming de herinnering via e-mail verzendt, vangt de wachtperiode aan op de kalenderdag na de dag waarop zij de herinnering verzond.

Tijdens de wachtperiode kan de consument de verschuldigde bedragen betwisten of vrijwillig betalen.

Een wettelijk plafond voor schadebedingen

Wanneer de consument de schuld niet betaalt (noch betwist) binnen de wettelijke wachtperiode, dan kan de onderneming, die de vorm van een KMO aanneemt, de bedongen verwijlinteresten aanrekenen vanaf de kalenderdag na de dag waarop zij de eerste betalingsherinnering verzond. Ondernemingen die geen KMO zijn, kunnen de contractueel bedongen verwijlinteresten maar aanrekenen na het doorlopen van de wettelijke wachtperiode van veertien kalenderdagen.

Schadebedingen worden vanaf 1 september 2023 ook begrensd. Verwijlinteresten mogen niet hoger zijn dan de interesten bepaald door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en de forfaitaire schadevergoeding krijgt een wettelijk plafond.

Naast de maximale verwijlinterest en forfaitaire schadevergoeding, kan de onderneming geen andere bedragen aan de consument aanrekenen voor de betalingsachterstand.

Alle bedingen die afwijken van de bovenvermelde wettelijk regeling, worden voor niet geschreven gehouden.

De inwerkingtreding

Nieuw boek XIX WER trad op 1 september 2023 in werking voor alle facturen die voortvloeien uit overeenkomsten afgesloten na deze datum. Voor facturen die voortvloeien uit bestaande overeenkomsten, en waarbij de betalingsachterstand is ontstaan na 1 september 2023, treedt boek XIX WER in werking op 1 december 2023.

Heeft u vragen bij deze nieuwe wettelijke regeling of heeft u graag dat Four & Five uw algemene voorwaarden en/of contracten nakijkt en (eventueel) aanpast, aarzel dan niet om ons te contacteren. Onze experten bij Four & Five staan voor u klaar.